Obec Ižipovce

Zmluva

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a následne Občianského zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.

Adresa objednávateľa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO objednávateľa: 36 442 151

Názov dodávateľa: Obec Ižipovce

Adresa dodávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO dodávateľa: 30230390

Predmet zmluvy: Predaj nehnuteľnosti v k.ú. obce Ižipovce a to novovytvorenú parcelu KNC č. 430/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2.

Označenie nehnuteľnosti: pozemok ostatné plochy; List vlastníctva číslo: 185; Katastrálne územie: Ižipovce; Parcela číslo: KNC 430/23;

Zmluvná cena: 570.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.11.2012

Datum zverejnenia: 05.02.2013

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva.pdf ( veľkosť: 698,2 KB, aktualizované: Utorok 05. Február 2013 18:09 )